Desafiament Aporta 2017: El valor de la dada per a l'Administració

Desafío Aporta 2017. Logotipo.CONVOCATÒRIA FINALITZADA: CONSULTA ELS PREMIATS

La primera convocatòria del "Desafiament Aporta 2017: El valor de la dada per a l'Administració" és un impuls a noves idees associades a prototips que suposin millores en l'eficiència de l'Administració.

El nostre objectiu és fomentar la reutilització directa de conjunts de dades oberts públics a favor de la millora del sector públic, incentivant el talent, la capacitat tècnica i la creativitat dels participants.

Consultes: desafio_aporta@datos.gob.es

Vés a les bases del Desafiament Aporta 2017

 

Premiats

A través del Desafiament Aporta s’han premiat els 3 prototips que millor valoració han rebut per part del Jurat en la segona fase del desafiament.

Els prototips premiats són:

 • Primer classificat: Liight-App
  Aplicació mòbil que, mitjançant la introducció de mecàniques de ludificació, proposa incentivar les persones que contribueixen amb les administracions a fer possible un entorn més sostenible, i que premia hàbits i accions com l’ús del servei públic de transport.
  Portaveu de la idea: Santiago Jimenez.
  Premi: 3.000 €
 • Segon classificat: Plataforma PLAN
  Projecte dirigit a la publicació d’anuncis previs al llançament de licitacions nacionals al qual es podran subscriure tots els operadors econòmics i que afavorirà la concurrència i la transparència.
  Portaveu de la idea: Alfonso Sánchez.
  Premi: 2.000 €
 • Tercer classificat: qMe-Aporta: guiado NL en consultas de datos.gob.es
  Cercador basat en llenguatge natural guiat que vol facilitar el descobriment de les dades ofertes per les administracions públiques i la seva reutilització entre elles.
  Portaveu de la idea: Mariano Rico.
  Premi: 1.000 €

Fase I: Seleccionats

De les 45 candidatures presentades durant la FASE I: Concurs d'idees: "Com reutilitzar dades obertes per millorar l'eficiència a les AP". Es presenten a continuació les 10 idees a les quals el jurat ha atorgat la millor puntuació, tenint en compte els criteris establerts de rellevància, qualitat i utilitat.

 • qMe-Aporta: guiat NL en consultes de datos.gob.es
  Portaveu de la idea: Mariano Rico.
  Cercador basat en llenguatge natural guiat que vol facilitar el descobriment de les dades ofertes per les administracions públiques i la seva reutilització entre elles.
 • Licitalio: el teu comparador de contractes públics
  Portaveu de la idea: Sara Diago.
  Eina web que, mitjançant tècniques de datamining i clusterització, planteja millorar l'accés als contractes del sector públic per facilitar la selecció i reutilització de les millors licitacions segons les necessitats de l'administració interessada.
 • Anàlisi informal de llicències
  Portaveu de la idea: Víctor Rodriguez.
  Mecanisme de caracterització de llicències que, utilitzant tècniques de processament del llenguatge natural, pretén detectar de manera àgil quins recursos de les administracions estan degudament llicenciats per a la seva reutilització i quins tenen condicions d'ús que han de ser reajustades.
 • Amfitrió
  Portaveu de la idea: Benjamín Enríquez.
  Sistema client servidor que planteja actuar a tall d'intèrpret per a la transformació de conjunts de dades en diferents formats al format JSON, que les empreses i altres administracions poden reutilitzar fàcilment.
 • Light
  Portaveu de la idea: Santiago Jimenez.
  Aplicació mòbil que, mitjançant la introducció de mecàniques de ludificació, proposa incentivar les persones que contribueixen amb les administracions a fer possible un entorn més sostenible, i que premia hàbits i accions com l'ús del servei públic de transport.
 • Plataforma PLAN
  Portaveu de la idea: Alfonso Sánchez.
  Projecte dirigit a la publicació d'anuncis previs al llançament de licitacions nacionals al qual es podran subscriure tots els operadors econòmics i que afavorirà la concurrència i la transparència.
 • Anàlisi de contingut de comunicació ciutadana
  Portaveu de la idea: Marylin Mattos.
  Iniciativa dirigida a agilitar la resposta de les administracions a la ciutadania a través de l'anàlisi dels canals de comunicació ciutadà-ajuntament, i la identificació dels interessos de manera prèvia a la sol·licitud d'informació.
 • Notícies obertes
  Portaveu de la idea: Carlos Badenes.
  Sistema dirigit a recomanar conjunts de dades obertes públiques relacionats amb continguts generats per mitjans digitals, amb l'objectiu d'afavorir la participació activa del ciutadà i la transparència de les administracions públiques.
 • Funding analytics for innovation projects
  Portaveu de la idea: Miguel García.
  Proposta de desenvolupament d'una eina analítica web basada en dades obertes de projectes R+D+i dirigida a analitzar i visualitzar concessions de subvencions i a detectar tendències de recerca que ajudin les administracions públiques a avaluar i crear noves línies de negoci a les empreses.
 • El meu torn
  Portaveu de la idea: Pablo Martinez.
  Aplicació mòbil que reflectiria el nombre de persones que hi ha esperant torn a les oficines associades a un servei que ofereix l'administració, i oferiria analitzar i gestionar el temps d'espera del ciutadà i, en conseqüència, millorar l'eficiència de l'Administració.

Agraïm la participació de tots els participants per l'esforç realitzat i l'alta qualitat de les propostes rebudes.

Fases

El Desafiament es desenvolupa en dues fases:

Fase I: Concurs d'idees

La Fase I consisteix en la descripció detallada d'una idea original que pugui servir per crear o enriquir un servei, estudi, aplicació web o aplicació per a dispositius mòbils que comportin millores per al sector públic.

La idea plantejada tindrà en compte l'ús de dades públiques accessibles generades pel sector públic. A través de portals de dades obertes d'institucions públiques espanyoles o internacionals, amb caràcter obligatori, així com de dades ofertes per entitats privades sota llicència oberta, amb caràcter opcional.

La descripció de la idea es realitzarà emplenant el formulari disponible a la Seu Electrònica de Red.es.

Després del procés d'avaluació, se seleccionen les 10 millors idees, i els seus autors passaran a la Fase 2.

Fase II: Desenvolupament de prototips i exposició presencial

Durant la Fase II, els autors de les 10 millors idees seleccionades elaboraran un prototip que podrà consistir en alguna o algunes de les següents propostes, entre altres:

 • Solució que simuli, representi i permeti certa interacció o que permeti validar les hipòtesis de partida del producte.
 • Exemplificació a partir de l'extrapolació d'una solució ja existent, per exemple, en un altre sector, país, àmbit, etc.
 • Visualització o element gràfic dinàmic que simuli la solució, servei o aplicació proposada.
 • Guió il·lustrat, vídeo o solució multimèdia que permeti exemplificar la solució proposada en un prototip tangible.

El desenvolupament dels prototips té lloc des del moment de publicació de les 10 millors idees fins a la data de la jornada prèvia a la Trobada Aporta 2017, en què cada participant exposa el treball desenvolupat.

Avaluació

Avaluació FASE I: Concurs d'idees

L'avaluació de les idees presentades la duu a terme el Jurat, mitjançant un sistema de revisió per parells de totes les propostes rebudes.

Cada proposta es valora de 0 a 10 punts. Els aspectes que es valoraran són:

 • Rellevància de la idea proposada per a la comunitat de les dades obertes: d'actualitat, innovadora, original, oferint una perspectiva crítica i constructiva, estimulant i basada en lliçons apreses. (Màxim de 3 punts)
 • Qualitat global de la idea proposada: objectiu concís, ben estructurada, reflexa experiència en l'àrea concreta sobre la qual es fonamenta la idea. (Màxim de 3 punts)
 • Utilitat de la idea proposada: inclou evidència clara del seu impacte potencial i del nombre de destinataris potencials, així com la facilitat de replicació. (Màxim de 4 punts)

Les 10 propostes que obtinguin més puntuació passen a la Fase II.

Avaluació FASE II: Desenvolupament del prototip i exposició

En el transcurs de la jornada prèvia a la Trobada Aporta, cada participant ha realitzat una presentació presencial del seu prototip al Jurat durant un temps màxim de 15 minuts.

La presentació dels resultats ha d'incloure l'exposició del prototip seleccionat pel portaveu, ajustant-se als criteris de valoració establerts a continuació i al temps assignat. Posteriorment, cada participant ha de respondre a les preguntes del Jurat sobre el desenvolupament de la seva proposta.

Aquesta presentació, així com la resolució de les consultes plantejades, permet al Jurat dur a terme l'avaluació final dels prototips i seleccionar els premiats.

Els aspectes que es valoraran en aquesta Fase II són:

 • Grau d'innovació, originalitat i creativitat de la proposta per a la comunitat de les dades obertes. (Màxim de 2 punts)
 • Qualitat del prototip desenvolupat i claredat de l'exposició realitzada. (Màxim de 3 punts)
 • Utilitat, tenint en compte la dificultat de la seva implantació final, el nombre de potencials destinataris i la possibilitat de replicació. (Màxim de 4 punts)

Una vegada realitzades totes les valoracions, el Jurat determina quines tres propostes són les guanyadores en funció de la puntuació obtinguda.
L'endemà, durant la Trobada Aporta 2017, es comunica a tots els participants i assistents els tres guanyadors del Desafiament.

La decisió del Jurat és inapel·lable.

Jurat

El Jurat està format per representants de la Iniciativa Aporta, així com per organismes i professionals de prestigi del sector de les dades obertes, l'economia digital, l'acadèmia i les entitats col·laboradores en l'esdeveniment.

El Jurat de Desafiament Aporta 2017 està format pels membres següents:

 1. Salvador Soriano Maldonado (SESIAD)
 2. Aleida Alcaide García (SGAD)
 3. Olga Quirós (ASEDIE)
 4. Antonio Cimorra Lanchas (AMETIC)
 5. Jose Luis Zimmermann (ADIGITAL)
 6. Alejandro Perales Albert (AUC)
 7. José Nuño Riesgo (FEMP)
 8. Ruben Cid Fernández (RECI)
 9. Icíar Alonso (Gobierno Aragón)
 10. Tomás Jimenez García (CRUE)
 11. Martín Alvarez Espinar (W3C)
 12. José Ignacio Sánchez Valdenebro (Red.es)
 13. Francisco Javier García Vieira (Red.es)

Secretaria del Jurat: Sonia Castro García Muñoz.

Inscripció

Emplenant el formulari de sol·licitud disponible a la Seu Electrònica de Red.es, els participants poden inscriure's i participar en la Fase I : Concurs d'idees del Desafiament Aporta.

Només s'accepta una idea per participant. Si es presentessin diverses propostes per participant només es pren en consideració l'última.

Pot participar-hi qualsevol persona física o jurídica, empresa o grup d'investigació que compleixi i acrediti, mitjançant la documentació corresponent, els requisits següents segons s'estableixen a continuació:

 • Ser persona física major d'edat que tingui plena capacitat d'obrar amb domicili a la Unió Europea.
 • Ser persona jurídica, empreses o grup de treball o investigació amb domicili social a la Unió Europea.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • Tenir la propietat de la proposta presentada o l'autorització de l'autor per participar en el Desafiament.

El termini per a presentar idees acaba el dia 9 de juny de 2017.

Per a més informació, consulteu les Bases del Desafiament Aporta 2017.