@prefix adms: . @prefix dcat: . @prefix dct: . @prefix foaf: . @prefix gsp: . @prefix locn: . @prefix owl: . @prefix rdf: . @prefix rdfs: . @prefix schema: . @prefix skos: . @prefix time: . @prefix vcard: . @prefix xml: . @prefix xsd: . a dcat:Dataset ; dct:description "

El CDE proporciona informació de cadascuna de les zones segons els (DEROGAT) indicant si aquesta està en risc o no d'incomplir els objectius de la DMA, així com quin és l'estat (estat quantitatiu i qualitatiu) considerant la informació de la Memòria del Pla Hidrològic de les Illes Balears. Defineix també el cabal màxim instantani i el volum màxim anual que es pot extreure tant en funció de la massa com de la distancia a la costa, així com la vulnerabilitat per contaminació de nitrats.

"@ca, "(BIHP) Balearic Islands Hidrologic Plan"@en, "PHIB (Plan Hidrológico de las Illes Balears)"@es ; dct:identifier "https://catalegdades.caib.cat/d/6rzh-fp6x" ; dct:issued "2021-06-18T00:00:00+02:00"^^xsd:dateTime ; dct:language "ca", "en", "es" ; dct:license ; dct:modified "2023-04-24T00:00:00+02:00"^^xsd:dateTime ; dct:publisher ; dct:spatial ; dct:title "Delimitacions (derogat) Autoritzacions i Concessions Aigües Subter."@ca, "Delimitations (repealed) Authorizations and Concessions Groundwater"@en, "Delimitaciones (derogado) Autorizaciones y Concesiones Aguas subterráneas"@es ; dcat:distribution , , , ; dcat:keyword "illes balears"@es, "recursos hídrics"@es ; dcat:theme . a skos:Concept ; skos:notation "A04003003" ; skos:prefLabel "Gobierno de las Islas Baleares" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://catalegdades.caib.cat/api/views/6rzh-fp6x/rows.xml?accessType=DOWNLOAD" ; dct:title "Delimitacions (derogat) Autoritzacions i Concessions Aigües Subter."@ca, "Delimitations (repealed) Authorizations and Concessions Groundwater"@en, "Delimitaciones (derogado) Autorizaciones y Concesiones Aguas subterráneas"@es ; dcat:accessURL "https://catalegdades.caib.cat/api/views/6rzh-fp6x/rows.xml?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "XML" ; rdf:value "application/xml" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://catalegdades.caib.cat/api/views/6rzh-fp6x/rows.csv?accessType=DOWNLOAD" ; dct:title "Delimitacions (derogat) Autoritzacions i Concessions Aigües Subter."@ca, "Delimitations (repealed) Authorizations and Concessions Groundwater"@en, "Delimitaciones (derogado) Autorizaciones y Concesiones Aguas subterráneas"@es ; dcat:accessURL "https://catalegdades.caib.cat/api/views/6rzh-fp6x/rows.csv?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "CSV" ; rdf:value "text/csv" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://catalegdades.caib.cat/api/views/6rzh-fp6x/rows.rdf?accessType=DOWNLOAD" ; dct:title "Delimitacions (derogat) Autoritzacions i Concessions Aigües Subter."@ca, "Delimitations (repealed) Authorizations and Concessions Groundwater"@en, "Delimitaciones (derogado) Autorizaciones y Concesiones Aguas subterráneas"@es ; dcat:accessURL "https://catalegdades.caib.cat/api/views/6rzh-fp6x/rows.rdf?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "RDF-XML" ; rdf:value "application/rdf+xml" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://catalegdades.caib.cat/api/views/6rzh-fp6x/rows.json?accessType=DOWNLOAD" ; dct:title "Delimitacions (derogat) Autoritzacions i Concessions Aigües Subter."@ca, "Delimitations (repealed) Authorizations and Concessions Groundwater"@en, "Delimitaciones (derogado) Autorizaciones y Concesiones Aguas subterráneas"@es ; dcat:accessURL "https://catalegdades.caib.cat/api/views/6rzh-fp6x/rows.json?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "JSON" ; rdf:value "application/json" .