@prefix adms: . @prefix dcat: . @prefix dct: . @prefix foaf: . @prefix gsp: . @prefix locn: . @prefix owl: . @prefix rdf: . @prefix rdfs: . @prefix schema: . @prefix skos: . @prefix time: . @prefix vcard: . @prefix xml: . @prefix xsd: . a dcat:Dataset ; dct:accrualPeriodicity ; dct:description "Datos estadísticos del Sistema Universitario de Galicia. Muestra los aspectos más significativos -centros, alumnado, profesorado- de la educación universitaria."@es, "Datos estatísticos do Sistema Universitario de Galicia. Amosa os aspectos máis significativos -centros, alumnado, profesorado- da educación universitaria."@gl ; dct:identifier "https://abertos.xunta.gal/catalogo/ensino-formacion/-/dataset/0066/estatistica-ensino-universitario-galicia-curso" ; dct:issued "2010-05-11T00:00:00+02:00"^^xsd:dateTime ; dct:language "es", "gl" ; dct:license ; dct:modified "2010-05-11T00:00:00+02:00"^^xsd:dateTime ; dct:publisher ; dct:spatial ; dct:title "Estadística de la enseñanza universitaria en Galicia. Curso 2005/2006"@es, "Estatística do ensino universitario en Galicia. Curso 2005/2006"@gl ; dcat:distribution ; dcat:theme . a skos:Concept ; skos:notation "A12002994" ; skos:prefLabel "Xunta de Galicia" . a time:DurationDescription ; time:years 1.0 . a dct:Frequency ; rdf:value . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://abertos.xunta.gal/catalogo/ensino-formacion/-/dataset/0066/estatistica-ensino-universitario-galicia-curso/001/descarga-ficheiro.pdf" ; dct:title "Descarga del fichero"@es, "Descarga do ficheiro"@gl ; dcat:accessURL "https://abertos.xunta.gal/catalogo/ensino-formacion/-/dataset/0066/estatistica-ensino-universitario-galicia-curso/001/descarga-ficheiro.pdf" ; dcat:byteSize 5242880.0 . a dct:IMT ; rdfs:label "PDF" ; rdf:value "application/pdf" .