@prefix adms: . @prefix dcat: . @prefix dct: . @prefix foaf: . @prefix gsp: . @prefix locn: . @prefix owl: . @prefix rdf: . @prefix rdfs: . @prefix schema: . @prefix skos: . @prefix time: . @prefix vcard: . @prefix xml: . @prefix xsd: . a dcat:Dataset ; dct:description "Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi establecen el límite máximo de gastos y la estimación de los ingresos durante el ejercicio, así como los límites máximos de prestación de garantías y de endeudamiento que les sean de aplicación. Los presupuestos se aprueban por Ley del Parlamento Vasco. Los Presupuestos Generales de Euskadi están integrados por los correspondientes a cada una de las Entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi:"@es, "Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrek gastuen goi-muga, urteko diru-sarreren balioespena, berme-prestazioen goi-muga eta dagokien zorpetzea ezartzen dituzte. Aurrekontu Orokorrak Eusko Legebiltzarrak emandako lege baten bidez onartzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeetako bakoitzari dagozkion aurrekontuek osatzen dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak:"@eu ; dct:identifier "https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/presupuestos-generales-del-2023-de-la-comunidad-autonoma-de-euskadi/" ; dct:issued "2023-01-10T00:00:00+01:00"^^xsd:dateTime ; dct:language "es", "eu" ; dct:license ; dct:modified "2023-01-10T00:00:00+01:00"^^xsd:dateTime ; dct:publisher ; dct:references , ; dct:spatial ; dct:temporal ; dct:title "Presupuestos Generales del 2023 de la Comunidad Autónoma de Euskadi"@es, "2023ko Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak"@eu ; dcat:distribution , , , , ; dcat:keyword "gastos"@es, "gobierno vasco"@es, "ingresos"@es, "organismos autónomos"@es, "presupuestos"@es, "sociedades"@es, "aurrekontuak"@eu, "elkarteak"@eu, "erakunde autonomoak"@eu, "eusko jaurlaritza"@eu, "gastuak"@eu, "sarrerak"@eu ; dcat:theme , . a skos:Concept ; skos:notation "A16003011" ; skos:prefLabel "Comunidad Autónoma de País Vasco" . a dct:PeriodOfTime ; schema:endDate "2023-12-31T00:00:00+01:00"^^xsd:dateTime ; schema:startDate "2023-01-01T00:00:00+01:00"^^xsd:dateTime . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:title "Tipo de Presupuesto"@es, "Aurrekontu mota"@eu ; dcat:accessURL "https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/presupuestos_cae_fich/es_def/adjuntos/2023P/Aurrekontu-mota_Tipo-Presupuesto.csv" . a dct:IMT ; rdfs:label "CSV" ; rdf:value "text/csv" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:title "Estructura Funcional"@es, "Egitura funtzionala"@eu ; dcat:accessURL "https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/presupuestos_cae_fich/es_def/adjuntos/2023P/Funtzionala_Funcional.csv" . a dct:IMT ; rdfs:label "CSV" ; rdf:value "text/csv" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:title "Estructura Económica"@es, "Egitura ekonomikoa"@eu ; dcat:accessURL "https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/presupuestos_cae_fich/es_def/adjuntos/2023P/Ekonomikoa_Economica.csv" . a dct:IMT ; rdfs:label "CSV" ; rdf:value "text/csv" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:title "Estructura Orgánica"@es, "Egitura organikoa"@eu ; dcat:accessURL "https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/presupuestos_cae_fich/es_def/adjuntos/2023P/Organikoa_Organica.csv" . a dct:IMT ; rdfs:label "CSV" ; rdf:value "text/csv" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:title "Datos presupuestarios"@es, "Aurrekontu-datuak"@eu ; dcat:accessURL "https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/presupuestos_cae_fich/es_def/adjuntos/2023P/Datuak_datos.csv" . a dct:IMT ; rdfs:label "CSV" ; rdf:value "text/csv" .