@prefix adms: . @prefix dcat: . @prefix dct: . @prefix foaf: . @prefix gsp: . @prefix locn: . @prefix owl: . @prefix rdf: . @prefix rdfs: . @prefix schema: . @prefix skos: . @prefix time: . @prefix vcard: . @prefix xml: . @prefix xsd: . a dcat:Dataset ; dct:description """L’objectiu del dataset és recollir la evolució de les instal·lacions i dels espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) des de l’any 2009. En aquest dataset es presenten les dades dels tipus d’espais de pràctica i de les instal·lacions censades, per cada any."""@ca, """L’objectiu del dataset és recollir la evolució de les instal·lacions i dels espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) des de l’any 2009. En aquest dataset es presenten les dades dels tipus d’espais de pràctica i de les instal·lacions censades, per cada any."""@en, """L’objectiu del dataset és recollir la evolució de les instal·lacions i dels espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) des de l’any 2009. En aquest dataset es presenten les dades dels tipus d’espais de pràctica i de les instal·lacions censades, per cada any."""@es ; dct:identifier "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa" ; dct:issued "2023-02-27T00:00:00+01:00"^^xsd:dateTime ; dct:language "ca" ; dct:license ; dct:modified "2024-04-03T00:00:00+02:00"^^xsd:dateTime ; dct:publisher ; dct:references ; dct:spatial ; dct:title "Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya"@ca, "Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC"@en, "Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC"@es ; dcat:distribution , , , ; dcat:keyword "cens d’equipaments esportius de catalunya"@es, "dataset_presidència"@es, "espais de pràctica"@es, "espais esportius"@es, "esport"@es, "instal·lacions esportives"@es, "ods"@es, "ods11_ciutats i comunitats sostenibles"@es, "ods1_fi de la pobresa"@es, "àrees d’activitat"@es ; dcat:theme . a skos:Concept ; skos:notation "A09002970" ; skos:prefLabel "Generalitat de Catalunya" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa" ; dct:title "Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya"@ca, "Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC"@en, "Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC"@es ; dcat:accessURL "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.xml?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "XML" ; rdf:value "application/xml" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa" ; dct:title "Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya"@ca, "Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC"@en, "Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC"@es ; dcat:accessURL "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.csv?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "CSV" ; rdf:value "text/csv" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa" ; dct:title "Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya"@ca, "Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC"@en, "Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC"@es ; dcat:accessURL "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.rdf?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "RDF-XML" ; rdf:value "application/rdf+xml" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa" ; dct:title "Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya"@ca, "Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC"@en, "Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC"@es ; dcat:accessURL "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.json?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "JSON" ; rdf:value "application/json" .