Sobre la iniciativa Aporta

Aporta és una iniciativa promoguda pel Ministeri d'Economia i Empresa a través de l’entitat pública empresarial Red.es, i en col·laboració amb el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, que es llança el 2009 a fi de promocionar la cultura de l’obertura d’informació a Espanya.

Aporta neix amb l’objectiu de crear les condicions per al desenvolupament del mercat de la reutilització de la informació del sector públic, i també per donar suport a les unitats administratives en les activitats tècniques i organitzatives necessàries perquè publiquin, d’acord amb la legislació vigent i de la manera més amigable per a la seva reutilització, la informació d’accés no restringit que recullen.

Destinataris

Aporta és un nexe entre tots aquells que formen part de l’ecosistema de les dades:

 • Usuaris, ciutadans o professionals que demanden la informació.
 • Organismes públics que proporcionen i utilitzen informació pública.
 • Reutilitzadors i intermediaris de la informació que creen productes i serveis basats en les dades.

Aquests actors i principals beneficiaris de la reutilització de la informació del sector públic fan possible: el llançament de nous models de negoci, la modernització de les administracions i la creació de plataformes de transparència, col·laboració i participació ciutadana.

Línies d’actuació

Aquesta iniciativa, emmarcada en l’Agenda Digital espanyola, es desenvolupa al voltant set línies d’actuació:

Difusió, sensibilització i formació

Aporta, a través del portal datos.gob.es, ofereix notícies d’actualitat, exemples reals, recomanacions i metodologies sobre la reutilització de la informació del sector públic.

A la secció “Interactua”, a l’apartat “Documentació”, es posa a disposició del públic documentació de referència, com ara guies, informes o estudis per trobar informació sobre les dades obertes i la seva reutilització.

A la secció “Actualitat” es publiquen fets rellevants i novetats entorn de les dades obertes en forma de notícies, butlletins, esdeveniments o entrevistes a diferents actors de l’ecosistema de les dades obertes.

A més, a la secció “Impacte”, es recullen projectes destacats en forma d’aplicacions o de casos d’èxit.

Com a complement, a través dels perfils de la iniciativa a les xarxes socials Twitter (@datosgob) i LinkedIn, es donen a conèixer les novetats i els avanços en la matèria, tant a escala nacional com internacional.

Catàleg nacional de dades obertes

Datos.gob.es allotja el Catàleg nacional de dades obertes, que és punt únic d’accés als conjunts de dades que les administracions públiques posen a disposició per a la seva reutilització a Espanya.

Des de la secció “Catàleg de dades” es poden consultar els conjunts de dades que les entitats i els organismes públics tenen a disposició. Per facilitar la localització de les dades que es volen consultar, es pot combinar la cerca per text lliure amb filtres per categoria, format, etiquetes, organisme publicador o nivell d’administració a què pertanyen les aquestes dades.

Els conjunts de dades presents al catàleg estan descrits i categoritzats d’acord amb la Norma tècnica d’interoperabilitat de reutilització de recursos de la informació (NTI-RISP). Tanmateix, els fitxers amb les dades (distribucions) no es troben allotjats en aquesta plataforma, sinó que rauen directament en els sistemes dels seus organismes gestors per facilitar-ne la gestió i evitar la desincronització de la informació.

Els organismes públics disposen de dos mecanismes per publicar conjunts de dades i actualitzar la informació ja publicada sobre aquestes dades:

 • Manual: l’organisme accedeix a un formulari que li permet introduir la informació per donar d’alta un nou conjunt de dades, o bé actualitzar un conjunt de dades que ja és present al catàleg.
 • Federation: el procés d’alta i actualització dels conjunts de dades es realitza de manera periòdica i automàtica partint de la informació publicada per l’organisme al catàleg de dades obertes que disposen al seu lloc web.

Els organismes públics que vulguin incorporar els seus conjunts de dades oberts al catàleg han de sol·licitar un compte d’usuari a la plataforma.

Estadístiques sectorials

Des d’Aporta es fa un seguiment de l’activitat que es duu a terme entorn de les dades obertes i la seva reutilització. A través de l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat d’Informació (ONTSI) s’elabora periòdicament un Estudi de caracterització del sector dels intermediaris de la informació, el qual identifica i classifica l’activitat empresarial basada en productes i/o serveis que reutilitzaven la informació del sector públic a Espanya; tenint en compte tant les empreses creades amb aquesta finalitat com aquelles que disposen d’una àrea concreta per al desenvolupament de productes RISP.

Aquest estudi consisteix en una anàlisi de la indústria de la reutilització de les dades centrada en tres objectius:

 • Conèixer les característiques de les empreses intermediàries de la informació i l’activitat que desenvolupen dins del sector.
 • Conèixer les característiques de l’oferta d’informació primària, és a dir, la que proporciona la mateixa Administració.
 • Fer una primera aproximació als productes i serveis que aquestes ofereixen.

Així, l’Estudi de caracterització del sector dels intermediaris de la informació permet conèixer en més profunditat els trets essencials que caracteritzen el sector dels intermediaris de la informació a Espanya, així com l’evolució positiva registrada en aquest àmbit, incentiu per al desenvolupament de noves solucions i models de negocis basats en la reutilització de les dades obertes i la informació del sector privat.

D’altra banda, des del punt de vista de l’oferta de dades públiques i creat amb l’objectiu de donar a conèixer millor les iniciatives de dades obertes existents a Espanya, Aporta té a disposició un mapa de les iniciatives de dades obertes a Espanya que permet consultar les iniciatives disponibles, les seves característiques i facilitar l’accés a la pàgines web de cadascuna.

CPP Col·laboració publicoprivada.

En el marc de la iniciativa Aporta, a fi d’establir mecanismes de col·laboració publicoprivada que explotin al màxim el potencial socioeconòmic de les dades obertes, diversos representants del Ministeri d'Economia i Empresa, del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, així com de diverses entitats privades han format el “Fòrum de col·laboració publicoprivada sobre reutilització de la informació del sector públic” (Fòrum CPP-RISP).

Aquest fòrum estableix un diàleg col·laboratiu entre les administracions públiques i aquelles companyies coneixedores del valor que ofereixen les dades obertes per al desenvolupament i l’impuls empresarial.

Àmbit legislatiu i cooperació nacional

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic conté la regulació bàsica del règim jurídic aplicable a la reutilització de la informació elaborada o custodiada per les administracions i els organismes del sector públic. Aquesta norma trasllada a l’ordenació espanyola la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la reutilització de la informació del sector públic i ha estat modificada el 2015 a través de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, que va introduir la transposició de les modificacions que s’havien efectuat en la Directiva 2003/98/CE a través de la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013.

En el marc d’Aporta, aquesta Llei es desplega per a l’àmbit públic estatal a través del Reial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, que introdueix el dret a la reutilització de qualsevol document de caràcter públic. Aquest dret a la reutilització suposa un salt qualitatiu, és recollit posteriorment en el marc de la Unió en la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2003/98/CE.

També en el context de la iniciativa Aporta i fruit dels mecanismes de col·laboració formals a través dels òrgans col·legiats de cooperació administrativa, es desenvolupa la Norma tècnica d’interoperabilitat (NTI) de reutilització de la informació del sector públic. Aquesta norma està desenvolupada a l’empara de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, estableix condicions comunes sobre selecció, identificació, descripció, format, condicions d’ús i posada a disposició dels documents i recursos d’informació elaborats o custodiats pel sector públic, relatius a nombrosos àmbits d’interès com la informació social, econòmica, jurídica, turística, sobre empreses, educació, etc., i compleix plenament allò que estableix la Llei 37/2007, de 16 de novembre.

Cooperació internacional

Addicionalment a la tasca que es desenvolupa a escala nacional, Aporta és present en diversos projectes internacionals, entre els quals cal destacar:

 • European Data Portal: és el portal europeu de dades que recopila metadades a partir d’informació del sector públic disponible en portals de dades d’accés públic dels diferents països europeus. Aporta col·labora activament amb aquesta iniciativa, de manera que mitjançant un procés de federació de continguts, tots els conjunts de dades dels organisme públics espanyols que són presents a datos.gob.es estan també disponibles a escala europea.
 • Open Data Monitor: una iniciativa paneuropea que identifica i caracteritza els conjunts de dades públiques posats a disposició a 25 països europeus.
 • Participació en la xarxa temàtica Share-PSI 2.0, la qual ha permès identificar les millors pràctiques tant en la informació del sector públic com del patrimoni cultural o dades científiques i comercials.

Assessorament i suport

Aporta ofereix, des d’octubre de 2012, un servei d’assessoria RISP als organismes públics per a la resolució de dubtes de caràcter operatiu i tècnic.

A la secció “Interactua”, a l’apartat “Assessorament i suport”, podeu trobar els diferents canals a través dels quals està disponible aquest servei.

Més informació sobre assessorament i suport