Acceso NSIP

O pasado 23 de xuño de 2022, entrou en vigor o Regulamento de Gobernanza de Datos (Data Governance Act, DGA), como regulación do Parlamento Europeo e do Consello, para facilitar o intercambio de datos dentro do mercado único da UE. A Lei, de aplicación a partir do 24 de setembro do 2023, afecta a cidadáns, empresas privadas e organismos do sector público. A solicitude de datos abertos pódese realizar a través da seguinte ligazón: https://datos.gob.es/gl/informa-sobre/peticion-datos

O capítulo II do citado Regulamento inclúe mecanismos para fomentar a reutilización dos datos do sector público que, por certas razóns, non poidan estar dispoñibles como datos abertos, ao atoparse estes protexidos por motivos de confidencialidade estatística ou comercial, dereitos de propiedade intelectual, ou por cuestións de privacidade.

En España, datos.gob.es é a plataforma seleccionada para habilitar o "Punto Único de Información Nacional" (NSIP, polas súas siglas en inglés), onde cidadáns, empresarios ou investigadores, poidan buscar e atopar información sobre datos protexidos do sector público

Solicitude de acceso a través de: 

 

Solicitude de acceso a través do formulario xeral NSIP:

Acceso ao formulario xeral