Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest lloc web, del qual són titulars la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital  i Red.es.

L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari hi accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que es poguessin aplicar a alguns dels continguts o serveis concrets del lloc web.

A l'efecte d'aquest document s'entén per "agent reutilitzador" tota persona, física o jurídica, que reutilitzi informació del sector públic, ja sigui per a finalitats comercials o no comercials.

Obligatorietat de les condicions generals.

Aquestes condicions generals, disponibles amb caràcter permanent sota datos.gob.es/ca/avis-legal, vincularan qualsevol agent reutilitzador pel mer fet de fer ús dels documents sotmesos a aquestes.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.

Aquestes condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a aquestes per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que es troben en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que l'esmentat ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és aquell que estableix l'annex de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació, sigui quin sigui el seu suport material o electrònic, així com la seva forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut"

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si s'escau, corresponents a aquests documents, i s'autoritza la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permès per la llei.

Condicions de reutilització.

Són d'aplicació les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a aquestes:

  1. És prohibit de desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. S’ha d’esmentar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta cita es podrà realitzar de la següent manera: “Origen de les dades: Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital”.
  3. S'ha d'esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estigui inclosa en el document original.
  4. No es pot indicar, insinuar o suggerir que la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o dona suport a la reutilització que s’hi dugui a terme.
  5. S'han de conservar, no alterar ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si s'escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat.

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu compte i risc, i els correspondrà exclusivament respondre davant de tercers per danys que se'n poguessin derivar.

La Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital no és responsable de l’ús que facin els agents reutilitzadors de la seva informació, ni tampoc dels danys soferts o les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada.

La Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió que continguin.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador.

L'agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, i s'inclou el règim sancionador que preveu l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Protecció de dades de caràcter personal.

L’entitat pública empresarial Red.es es compromet a complir amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), segons el que exposa l’enllaç següent: Protecció de dades de caràcter personal.

Modificacions.

A fi de millorar les prestacions del lloc web, la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral.

Hiperenllaços.

Els hiperenllaços que conté el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. La Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital no assumeix cap responsabilitat pel contingut, les informacions o els serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas no impliquen cap relació entre les secretaries d’Estat d’administracions públiques i de telecomunicacions i per a la societat de la informació i les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Versió multillenguatge.

Aquest lloc web està traduït a diverses llengües espanyoles oficials als seus respectius territoris, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Constitució Espanyola del 1978 i els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, l'eusquera i el gallec. També està traduït a una llengua estrangera, l'anglès.

El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat. S'hi inclouen traduccions dels menús de navegació, textos estàtics i aquells continguts l'origen dels quals i la freqüència d'actualització en possibiliti la traducció.

S'adverteix que, amb caràcter general, pot haver un desfasament entre la versió en castellà i les d'altres llengües, derivades del procés de traducció.