Sobre la iniciativa Aporta

Aporta és una iniciativa que promou el Ministeri d'Economia i Empresa, per mitjà de l'Entitat Pública Empresarial Red.es, i en col·laboració amb el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, que va néixer el 2009 per tal de promocionar a Espanya la cultura de l'obertura de dades i de la seva reutilització.

Aporta neix amb la finalitat de crear les condicions per al desenvolupament del mercat de la reutilització de la informació del sector públic. Entre d'altres accions, proporciona suport a les unitats administratives en les activitats tècniques i organitzatives necessàries per a la publicació d'informació en formats que en facilitin la reutilització i d'acord amb la legislació vigent, i n'incentiva la reutilització amb accions de difusió i impuls de la innovació basada en dades públiques.  

La iniciativa Aporta, política de dades obertes del Govern d'Espanya, té com a objectius principals l'harmonització i l'aprofitament eficient de les sinergies entre els projectes de dades obertes que ja estan en marxa. D'aquesta manera busca a tota hora l'impuls i la coordinació de les accions que desenvolupen les administracions i, en particular, les d'àmbit local (smart cities). Tot això per tal de promoure productes i serveis nous per part del sector privat i la societat civil en benefici de tothom.

Destinataris

Aporta és un nexe entre tots aquells que formen part de l’ecosistema de les dades:

 • Usuaris, ciutadans o professionals que demanden la informació.
 • Organismes públics que proporcionen i utilitzen informació pública.
 • Reutilitzadors i intermediaris de la informació que creen productes i serveis basats en les dades.

Aquests actors i principals beneficiaris de la reutilització de la informació del sector públic fan possible: el llançament de nous models de negoci, la modernització de les administracions i la creació de plataformes de transparència, col·laboració i participació ciutadana.

Línies d’actuació

Aquesta iniciativa, emmarcada en l’Agenda Digital espanyola, es desenvolupa al voltant set línies d’actuació:

Difusió, sensibilització i formació

Aporta, per mitjà del portal datos.gob.es, ofereix notícies d'actualitat, casos d'ús, materials formatius i metodologies sobre la reutilització de les dades que s'ofereixen per a la seva reutilització.

A la secció "Interactua", a l'apartat "Documentació", es posa a disposició del públic documentació de referència, com ara guies o manuals per tal de facilitar la reutilització, així com informes sobre noves tendències i reptes en el món de les dades.

A la secció “Actualitat” es publiquen fets rellevants i novetats entorn de les dades obertes en forma de notícies, butlletins, esdeveniments o entrevistes a diferents actors de l’ecosistema de les dades obertes.

A més, a la secció “Impacte”, es recullen projectes destacats en forma d’aplicacions o de empreses reutilitzadores.

Com a complement, a través dels perfils de la iniciativa a les xarxes socials Twitter (@datosgob) i LinkedIn, es donen a conèixer les novetats i els avanços en la matèria, tant a escala nacional com internacional.

Catàleg nacional de dades obertes

Datos.gob.es, espai virtual de la iniciativa Aporta, allotja el Catàleg Nacional de dades obertes, que és un punt d'accés únic als conjunts de dades que les administracions públiques i determinades institucions privades posen a disposició per a la seva reutilització a Espanya.

Des de la secció “Catàleg de dades” es poden consultar els conjunts de dades que les entitats i els organismes públics posen a disposició. Per facilitar la localització de les dades que es volen consultar, es pot combinar la cerca per text lliure amb filtres per categoria, format, etiquetes, organisme publicador o nivell d’administració a què pertanyen les aquestes dades.

Els conjunts de dades presents al catàleg estan descrits i categoritzats d’acord amb la Norma tècnica d’interoperabilitat de reutilització de recursos de la informació (NTI-RISP). Tanmateix, els fitxers amb les dades (distribucions) no es troben allotjats en aquesta plataforma, sinó que rauen directament en els sistemes dels seus organismes gestors per facilitar-ne la gestió i evitar la desincronització de la informació.

Els organismes públics disposen de dos mecanismes per publicar conjunts de dades i actualitzar la informació ja publicada sobre aquestes dades:

 • Manual: l’organisme accedeix a un formulari que li permet introduir la informació per donar d’alta un nou conjunt de dades, o bé actualitzar un conjunt de dades que ja és present al catàleg.
 • Federation: el procés d’alta i actualització dels conjunts de dades es realitza de manera periòdica i automàtica partint de la informació publicada per l’organisme al catàleg de dades obertes que disposen al seu lloc web.

Els organismes públics que vulguin incorporar els seus conjunts de dades oberts al catàleg han de sol·licitar un compte d’usuari a la plataforma.

Estadístiques sectorials

Des d’Aporta es fa un seguiment de l’activitat que es duu a terme entorn de les dades obertes i la seva reutilització. A través de l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat d’Informació (ONTSI) s’elabora periòdicament un Estudi de caracterització del sector dels intermediaris de la informació, el qual identifica i classifica l’activitat empresarial basada en productes i/o serveis que reutilitzaven la informació del sector públic a Espanya; tenint en compte tant les empreses creades amb aquesta finalitat com aquelles que disposen d’una àrea concreta per al desenvolupament de productes RISP.

Aquest estudi consisteix en una anàlisi de la indústria de la reutilització de les dades centrada en tres objectius:

 • Conèixer les característiques de les empreses intermediàries de la informació i l’activitat que desenvolupen dins del sector.
 • Conèixer les característiques de l’oferta d’informació primària, és a dir, la que proporciona la mateixa Administració.
 • Fer una primera aproximació als productes i serveis que aquestes ofereixen.

Així, l’Estudi de caracterització del sector dels intermediaris de la informació permet conèixer en més profunditat els trets essencials que caracteritzen el sector dels intermediaris de la informació a Espanya, així com l’evolució positiva registrada en aquest àmbit, incentiu per al desenvolupament de noves solucions i models de negocis basats en la reutilització de les dades obertes i la informació del sector privat.

D’altra banda, des del punt de vista de l’oferta de dades públiques i creat amb l’objectiu de donar a conèixer millor les iniciatives de dades obertes existents a Espanya, Aporta té a disposició un mapa de les iniciatives de dades obertes a Espanya que permet consultar les iniciatives disponibles, les seves característiques i facilitar l’accés a la pàgines web de cadascuna.

CPP Col·laboració publicoprivada.

En el marc de la iniciativa Aporta, per tal d'establir mecanismes de col·laboració publicoprivada que explotin al màxim el potencial socioeconòmic de les dades obertes, se celebren periòdicament taules de diàleg (Trobades Aporta) entre representants de la societat civil, del sector públic i privat, i de l'àmbit acadèmic.

Així mateix, periòdicament es fan iniciatives dirigides a impulsar les comunitats de dades obertes i a fomentar la reutilització, amb convocatòries com les següents:

 • Repte Aporta, que té com a objectiu premiar idees i prototips de solucions o serveis que utilitzin i reutilitzin dades obertes i que responguin a reptes concrets.
 • Premis Aporta amb la finalitat de proporcionar visibilitat i reconeixement a les millors experiències fetes en la reutilització de dades públiques.

Àmbit legislatiu i cooperació nacional

La iniciativa Aporta impulsa i col·labora en els desenvolupaments legislatius en matèria d'obertura d'informació. Referent a això, se'n pot destacar:

Cooperació internacional

Amb aquesta línia d'actuació al si de la iniciativa Aporta es desenvolupen, entre d'altres, les accions següents:

 • Difusió de la informació pertinent als avenços a Espanya en matèria de reutilització i obertura d'informació per tal de proporcionar una imatge fidel de la situació del país en els rànquings principals de referència.
 • Presentació i argumentació de la perspectiva i la posició espanyola en els diversos fòrums, comitès i grups de treball.
 • Convergència del Catàleg Nacional amb el portal paneuropeu de dades obertes (European Data Portal), dirigit a facilitar la localització i la reutilització de les dades d'administracions nacionals, regionals i locals per tot Europa.
 • Internacionalització dels projectes, informes, novetats, esdeveniments que tenen lloc al si de les diverses iniciatives de dades obertes existents a Espanya.
 • Difusió a escala internacional de casos d'ús i pràctiques empresarials lligades a la reutilització rellevants a Espanya.

Assessorament i suport

Per tal de donar suport a l'obertura i la reutilització de dades públiques, en el marc de la iniciativa Aporta es duen a terme les actuacions següents:

 • Suport i assessorament telemàtic i presencial en matèria d'obertura de dades als responsables en els organismes públics i entitats per facilitar-los el compliment de la normativa vigent.
 • Celebració de sessions de capacitació en matèria d'interoperabilitat i qualitat de les dades amb vista a la reutilització dirigides als responsables tècnics dels organismes públics, centrant l'esforç en aquells organismes que disposen de dades més sol·licitades per la ciutadania o pel teixit empresarial.
 • Desenvolupament de sessions de sensibilització en matèria d'obertura de la informació en l'àmbit del sector privat.

A la secció “Interactua”, a l’apartat “Assessorament i suport”, podeu trobar els diferents canals a través dels quals està disponible aquest servei.

Més informació sobre assessorament i suport